תקנון אתר

אתר globber.co.il(להלן -“האתר”), מופעל ע”י חברת יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ  (להלן – “החברה” או ” יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ “) . האתר מיועד לציבור הגולשים ברשת האינטרנט. האתר מנהל חנות וירטואלית ומאפשר רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ .

 • המבצע ו/או המעוניין לבצע עסקת רכישה באתר מאשר כי הוא מודע לתקנון האתר המשתתף, מצהיר ומתחייב כי מסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או מפעיליו. המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתקנון זה אולם אם המשתמש אינו מסכים לאמור בו, המשתמש נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש
 • האמור בתקנון הינו בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד. הוראות התקנון יחולו על כל משתמשי האתר לרבות תאגידים וגופים משפטיים אחרים.

 

2. תנאי השתתפות

 •  רשאי לבצע עסקת רכישה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, לאומי ויזה, אמריקן אקספרס בע”מ, ישראכרט בע”מ
 •  תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישה הוא אישור חברת האשראי לביצוע עסקת הרכישה ולגביה, המוצרים המבוקשים ע”י המשתמש נמצאים במלאי והכתובת אליה יש לספק את המוצרים הינה בישראל ונמצא במפת החלוקה של דואר ישראל.
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ועסקת רכישה שיעשו על ידך באתר זה. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין בעל האתר ו/או החברה, לכל דבר ועניין.
 • גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.
 • כל מבצע הזמנה חייב למסור פרטים המדויקים, שהם שלו בלבד ואסור לבצע הזמנות עבור צד ג’ כלשהו.

התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע”י בעל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

3. פרטי המשתמש

 • 3.1. בעת ביצוע עסקה באתר המשתמש יידרש להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז., שם פרטי, שם משפחה (שם ומס’ חברה – לפי העניין), טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר. המשתמש מאשר כי הפרטים שהוזנו הינם נכונים, מלאים ומדויקים, ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו.
 • 3.2. ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים – אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ /או לאתר בשל כך.
 • 3.3. בעצם ביצוע העסקה המשתמש מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לו, או לתאגיד בשמו הוא מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינו מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי.

4. ביצוע רכישה באמצעות האתר

 • 4.1. המכירה באתר הינה מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ אינה מתחייבת לזמינות כל המוצרים במלאי. במקרה שלאחר ביצוע עסקת רכישה של מוצר התברר כי המוצר אזל, תודיע על כך החברה לצרכן תוך 72 שעות ממועד ביצוע עסקת הרכישה באתר ותאפשר לו לבחור בין הזמנת מוצר חלופי או ביטול העסקה.
 • 4.2. התשלום בגין עסקת הרכישה יבוצע בכרטיס אשראי בלבד או במזומן באיסוף עצמי(לא יתאפשר תשלום באמצעי תשלום אחר כגון: שיק,  זיכוי וכדומה).
 • 4.3. המשתמש ימסור פרטים אישיים כאמור בסעיף 3.1 לעיל, לאחר מכן יאשר המשתמש את ביצוע הזמנתו (להלן: “ההזמנה”).
 • 4.4. לאחר ביצוע ההזמנה תבדוק יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה של חברת האשראי, תישלח למשתמש הודעת דוא”ל, בהתאם לפרטים שמסר. יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר ש יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ תקבל את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית, ובכפוף להימצאות המוצר במלאי, כאמור בסעיף 4.1 לעיל. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי תוצג הודעה למשתמש באתר ותישלח למשתמש הודעה דוא”ל על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.
 • 4.5. מועדי המשלוח של ההזמנה ייחשבו רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
 • 4.6. המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא”ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. יובהר ויודגש כי משלוח הודעת הדוא”ל האמורה אינה מהווה ראיה על ביצוע הפעולה.
 • 4.7. רישומי המחשב הפנימיים של יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ ו/או מי מטעמה יהוו ראיה קבילה לביצוע ההזמנה כאמור.

5. אספקת המוצרים

 • 5.1. יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו.
 • 5.2. שירותי השילוח יהיו באמצעות דואר ישראל או באמצעות שירות משלוחים  אביב שיגור  או צ’יטה או אחר אשר יתואם ע”י החברה.
 • 5.3. יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ תפעל על מנת לספק את המוצרים על פי התנאים הנקובים ומחירי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה.
 • 5.4. יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש ולכתובת אשר ציין המשתמש.
 • 5.5. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בשל פגם או אי התאמה, או אם בוטלה העסקה בטרם בוצע המשלוח.
 • 5.6. מועד אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי עבודה של דואר ישראל (לא כולל ימי שבת וימי חג) כאשר תחילת ספירתם הינו ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 12:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העבודה שלמחרת.
 • 5.7. יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ומלאים שמסר המשתמש. יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע, שביתות השבתות וכיו”ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ מראש תנקוט יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ במרב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה. במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, בהתאם למפורט בסעיף 6.4 להלן.

6. מדיניות ביטול עסקת הרכישה והחזרת המוצר

ביטול עסקת הרכישה על ידי הצרכן

 • 6.1. הצרכן יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות מכוחו.
 • 6.2. ביטול עסקת הרכישה על ידי הצרכן תעשה בכתב יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ לכתובת המייל שבאתר
 • 6.3 הצרכן יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה מיום ביצועה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר.
 • 6.4 הצרכן לא יהא רשאי לבטל את עסקת רכישת המוצרים שיפורטו להלן:
 • א. טובין פסידים.
 • ב. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
 • ג. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
 • 6.5 במקרה של ביטול עסקת הרכישה בהתאם לאמור לעיל, יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ תחזיר לצרכן את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם (במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה לא יגבו דמי ביטול).
 • “דמי ביטול” – לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ הוצאו על ידה או שהיא התחייבה בהן בשל ההתקשרות בעסקה או בשל ביטולה.
 • 6.6. במידה שמבצע עסקת הרכישה קיבל לידיו את המוצר, בטרם העסקה בוטלה על ידו, ידאג להחזרת המוצר ליאמאמה שיווק ויבוא בע”מ על חשבונו ובהתאם לפרטים שיימסרו לו. המוצר יוחזר ליאמאמה שיווק ויבוא בע”מ באריזתו המקורית כשהוא שלם, ללא פגם מכל סוג שהוא ומבלי שנעשה בו שימוש ובלווי החשבונית שנשלחה לצרכן עם המוצר ולאחר מכן יזוכה הצרכן על ידי יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ בהתאם לאמור לעיל.
 • ביטול עסקת הרכישה על ידי יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ
 • 6.7. יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ תהא רשאית לבטל את עסקת הרכישה כולה או חלקה:
 • 6.7.1. במקרה ונפלה טעות במחיר המוצר ו/או בתיאור המוצר ו/או בתנאי התשלום ו/או בקבלת נתונים ממבצע עסקת הרכישה באתר.
 • 6.7.2. במקרה של אירועים שאינם בשליטת יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ ו/או מפעילי האתר לרבות כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור, תקלות במחשוב ו/או בכל גורם תקשורתי אחר המונעים ו/או המעכבים את המשך המכירה, ביצועה ואספקתה במועדים שנקבעו או השתתפות במכירה באופן תקין ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר;
 • 6.7.3. אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של מבצע עסקת הרכישה ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתה; מיקרו-ישראל ו/או מפעילי האתר לא יישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית שהתבצעה באתר.
 • 6.7.4. הודעה על ביטול המכירה תימסר למבצע עסקת הרכישה בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל עסקת הרכישה ויאמאמה שיווק ויבוא בע”מ תימנע מחיוב כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה או תשיב למבצע עסקת הרכישה כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למבצע עסקת הרכישה ו/או מי מטעמו כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ בגין ביטול עסקת הרכישה כאמור בסעיף זה.
 1. זכויות קניין רוחני
 • 7.1. זכויות הקניין הרוחני בקשר לאתר הם של יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ ו/או של WWW.GLOBBER.CO.IL
 • 7.2. מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר לרבות גרפיקה, עיצוב האתר, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו, שרטוטים, תרשימים, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו (להלן – “המידע”) מוגנים ע”י חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל ו/או של מדינות אחרות לרבות ע”י אמנות בינ”ל ונמצאים בבעלותה הבלעדית של יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ   ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים אשר התירו ליאמאמה שיווק ויבוא בע”מ לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר. נאסר על המשתמש באתר להכניס שינויים, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים ובתמונות המופיעים באתר ללא הסכמה בכתב ומראש של יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ
 • 7.3. הסימנים המסחריים של יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ GLOBBER,  / BABYMONSTERS בין אם מצוין בצדם הסימון © ובין אם לאו, הם סימני מסחר של יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ ו/או של Globber אשר מאשרת ליאמאמה שיווק ויבוא בע”מ להשתמש בהם, או מותגים בבעלות יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ ובבעלות GLOBBER/BABYMONSTERS, אשר השימוש בהם בישראל מותר בלעדית יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ. לא יעשה המשתמש באתר כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ המסחר או המותגים.

 1. הגבלת אחריות
 • 8.1. יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ בודקת את המידע המוצג באתר. ככל שיתברר יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ כי נפלה טעות במידע המוצג באתר, היא תתקנה באופן מיידי. יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ אינה אחראית למידע שאינו מדויק ו/או לטעויות שנפלו ביחס למידע זה בנסיבות שבהן עשתה ככל שבידה כדי למנוע את אי הדיוק ו/או הטעויות האמורות.
 • 8.2. מוצהר ומוסכם כי המידע המוצג באתר אינו מהווה חוות דעת ו/או המלצה כלשהי של יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ לרכישת המוצרים הנמכרים באתר. המשתמש באתר מסכים לכך שכל הסתמכות על המידע המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו ועל אחריותו הבלעדית. יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ לא תישא באחריות כלפי מידע שמקורו מצדדים שלישיים.
 • 8.3. יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ אינה אחראית במישרין ו/או בעקיפין במקרה שבו רכישת המשתמש לא התקבלה במערכת ו/או במקרה של בעיה טכנית בשימוש באתר ו/או בעיה אחרת המונעת מהמשתמש לבצע עסקת רכישה ו/או לקבל את המוצרים ו/או שהשירות באתר יתקיים בבטחה.
 • 8.4.  יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק גופני, פיזי, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש במוצרינו או לצד שלישי כלשהו
 • 8.5. יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש במוצרים שנרכשו יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ ו/או מי מטעמה ו/או כתוצאה ממוצר אשר נפגם בעת השימוש ו/או כתוצאה ממוצר פגום – לרבות אובדן רווחים – תהא עילת התביעה אשר תהא.
 • 8.6. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
 • 8.7. יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ לא תהא אחראית על מוצרים שהתקנתם תלויה ברוכש ושניזוקו כתוצאה מהתקנה לא נכונה.

 1. תנאים נוספים
 • 10.1. אורך תקופת האחריות ותנאיה יהיו מצוינים על גבי הוראות השימוש המצורפים למוצר.
 • 10.2. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 • 10.3. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק באופן מיידי את גישת המשתמש באתר אם יפר את תנאי התקנון.
 • 10.4. יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, להסיר ו/או לתקן את התקנון על כל סעיפיו ו/או את כללי הרכישה באתר ו/או את המידע המצוי באתר – מעת לעת ולמשתמש לא תהא כל טענה כלפי  בגין יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ  בגין פעולות אלו.
 • 10.5. מחירי המוצרים באתר, תנאי האספקה, מחירי המשלוח, מספר התשלומים וכל נתון אחר באתר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של , יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ אשר תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • 10.6. הפעילות באתר זה לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד.
 • מדיניות הגנת הפרטיות
 • כל המידע שנמסר יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ על ידי המשתמש באתר זה ישמש לצורך ביצוע עסקת רכישה ו/או הפעולות הנלוות לה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט לאלו הפועלים עבור או בשם יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ או הקשורים לעסק לצורך ביצוע עסקת הרכישה ו/או הפעולות הנלוות לה.
 • ייתכן ויאמאמה שיווק ויבוא בע”מ תעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש באתר ו/או בפרטי הקשר האחרים שנמסרו לצורך משלוח דואר אלקטרוני חוזר ו/או תגובה לפניית המשתמש באתר. דואר שיווקי בנוגע לחברה, למוצריה ומבצעיה, ככל שיהיו, יישלח רק במידה שניתנה הסכמה מפורשת בכתב על ידי המשתמש באתר.
 • השימוש בפרטי אמצעי התשלום שנמסרו על ידי המשתמש באתר ייעשה לצורך ביצוע התשלום והמידע אודות פרטי אמצעי התשלום לא יועבר לכל גורם אחר נוסף אלא לשם הוצאה לפועל של העסקה שבוצעה על ידי המשתמש באתר.
 • יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש באתר, ככל שנמסרו לה, במקרים בהם הדין מקנה לה זכות לעשות כן.
 • ייתכן וייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו בפני המשתמש באתר, התכנים שעניינו אותו, זמן שהייה באתר ואילו פעולות ביצע המשתמש באתר. יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. יאמאמה שיווק ויבוא בע”מ רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש אישית או מאפשרים לזהות אותו באופן אישי.
דילוג לתוכן